รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด   โดยในปีนี้มีหนังสือ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 51 เรื่อง แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 40 เรื่อง

          หนึ่งในเรื่องที่ได้รับรางวัล ได้แก่ หนังสือเรื่อง “บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณีและคณะ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี




กิจกรรม