สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร คณะเภสัชศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร  ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนันสนุนให้อาจารย์เขียนตำรา/หนังสือ
โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พานิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ เรื่อง “ ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ ” และนางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์  หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร ศูนย์บริหารงานวิจัย แนะนำการตีพิมพ์หนังสือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม