ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอื่น เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ การคัดลอกงานเขียนสำหรับการเขียนตำราและหนังสือวิชาการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ให้ถุกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดรับให้คำปรึกษาด้านการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับคณาจารย์ที่มีต้นฉบับตำรา/หนังสือที่สมบูรณ์จำนวน 10 ท่าน 

โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/6HbM5KgaXFC2SwG13 ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอื่น ขอความกรุณาชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU PRESS) เลขที่บัญชี 667-281762-7 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบตอบรับ (ดังไฟล์แนบ) มายัง E-mail: cmupress.th@gmail.com
กิจกรรมเอกสารประกอบ

Seminar form External.pdf