งานสัมมนา ''ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ''

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ"  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และในการสัมมนาในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม