สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานสำนักพิมพ์สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสำนักพิมพ์สัญจร ให้แก่คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ เรื่อง “ ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ ” และนายธรรมนูญ น่วมอนงค์  เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย แนะนำการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ   
กิจกรรม