เส้น สี ชีวิต(Color, Line and Life) : อัจฉริยะทางศิลปะของชาติพันธุ์ในแดนเหนือ

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

 หนังสือ เส้น สี ชีวิต : อัจฉระยะทางศิลปะของชนชาติพันธุ์ในแดนเหนือ เป็นความพยายามนำเสนอภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมที่สั่งสมในกลุ่มชาตพันธุ์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น "อัจฉริยะทางศิลปะ" ที่เกี่ยวกับการดำรงชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยคณะผู้จัดทำต้องการให้ผู้อ่านได้รู้จัก และเข้าใจวัฒนธรรมและอัจฉริยะทางศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่าน "ภาพถ่าย" ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อน ละเมียดละไม ทั้งการแกะสลัก การสาน การร้อย การทอ การปัก รวมไปถึงการประกอบสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นวัสดุเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ น่าจะทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการได้ถึงภูมิปัญญาได้อย่างดี ดังนั้น หนังสือนี้จึงมิได้ต้องการนำเสนอเพียงความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องการอธิบายว่า กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีภูมิปัญญาซึ่งสังคมควรจะให้ความเคารพต่อความรู้ และคุณค่าที่แฝงฝังในงานศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นด้วย

ISBN : 978-616-398-009-0
บรรณาธิการผู้แต่ง : พรสุข เกิดสว่าง
จำนวนหน้า : 108 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 2 (สิงหาคม 2558)
ราคา : 300 บาท