เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 700.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
ประเภท : ชีวมวล, พลังงานชีวมวล
หน้า : 624 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558)

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
     เป็นแหล่งทุนวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่ง ปิโตรเลียมได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การแปลงสภาพชีวิมวล
      การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะกับวิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย เป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฏิบัติได้จริง

บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
ประเภท : ชีวมวล, พลังงานชีวมวล
หน้า : 624 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558)

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
     เป็นแหล่งทุนวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่ง ปิโตรเลียมได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การแปลงสภาพชีวิมวล
      การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะกับวิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย เป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฏิบัติได้จริง