การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 250.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาล ทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศชาติ พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวไปในทางที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

ISBN: 978-616-398-037-3
ผู้แต่ง :
วณิชา พึ่งชมภู
ประเภท : หนังสือโรคไต
หน้า : 182 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2558)