แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 330.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

  

   หากคำว่า สถาปัตยกรรมล้านนา คือ สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะและองค์ประกอบที่แสดงความเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและกำหนดลักษณะและองค์ประกอบที่แสดงสถาปัตยกรรมล้านนา

   เมื่อลักษณะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึง ความเชื่อและศรัทธาต่าง ๆ ดังนั้น การยอมรับว่าสถาปัตยกรรมนั้นเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ต้องมีช่วงระยะเวลาที่รูปลักษณะและองค์ประกอบเกิดขึ้นจนเกิดการยอมรับในเชิงวัฒนธรรม เมื่อเกิดการยอมรับจนเป็นวัฒนธรรมแล้ว รูปลักษณะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจะติดตัวผู้ที่ยอมรับลักษณะดังกล่าวไปด้วย

ISBN: 978-616-398-040-3
ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ
ประเภท :  ตึกแถว สถาปัตยกรรม
หน้า : 158 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2558)