การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 250.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างมาก การให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ป่วย และครอบครัว เพื่อการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง การจัดการตนเองตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของไต ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์ และพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดรักษา การพยาบาล โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการตนเองดีขึ้น ซึ่งเป็นจุดเน้นของหนังสือเล่มนี้

ISBN: 978-616-398-121-9
ผู้แต่ง : 
วณิชา พึ่งชมภู
ประเภท : หนังสือโรคไต
หน้า : 182 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2558)

                   พิมพ์ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2559)