ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้ สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 400.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อนื่อง (Inventory Theory and Applications Deterministic and Continuous Inventory Model) ที่นำเสนอในหนังสือฉบับนี้ เป็นการนำเอาทฤษฎีหลักของการจัดการพัสดุคงคลังที่มักถูกนำมาใช้จริงในเชิงปฏิบัติ มาทำการอธิบายและแสดงตัวอย่างวิธีการคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจการนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ในการใช้งานจริง รวมไปถึงการนำเสนอกรณีศึกษาจริงที่มีการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์จนเกิดผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้แก่ผู้อ่านให้สามารถเข้าใจและสามารถนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริงได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง รวมไปถึงผู้ที่สนใจศึกษาในทฤษฎีนี้

ISBN: 978-616-398-122-6
ผู้แต่ง : 
ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ประเภท : การควบคุมสินค้าคงคลัง
หน้า : 196 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม 2559)