เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases 2nd Edition 2017)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 550.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะความดันในปอดสูง ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ ยาที่ใช้ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติ และอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้รักษาโรคจิตเวชและโรคมะเร็ง ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

ISBN : 978-616-398-203-2

บรรณาธิการ : ภูขวัญ อรุณมานะกุล และวรธิมา สีลวานิช
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ : อรินทยา พรหมินธิกุล, มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ และสุระรอง ชินวงศ์
ประเภท : เภสัชศาสตร์
หน้า : 448 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม 2559)
                    พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2560)