การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ (OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 750.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนพนักงาน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจ้างคนที่อยู่ห่างไกลจากโรงงานมาทำงาน ทีมบริหารของโรงงานจึงต้องจัดระบบการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปไกลๆ การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอมรับได้พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุด การกำหนดเส้นทางเดินรถที่ดีที่สุดสำหรับการรับ-ส่งพนักงานไปทำงานจะถูกจัดให้เป็นปัญหาการกำหนดเส้นทางยานพาหนะ (VRP) ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยของพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบบริการการขนส่งพนักงานของเราสามารถจำลองเป็นปัยหาในการกำหนดเส้นทางรถประจำทางของโรงเรียน (SBRP) ซึ่งปัญหาในการกำหนดเส้นทางรถประจำทางของโรงเรียน ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ISBN : 978-616-398-230-8

ผู้แต่ง : คมกฤต เล็กสกุล
ประเภท : วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหการ
หน้า : 596 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน 2560)