ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ (Probability with Application to Statistical Inference)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 400.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม เพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษา มีข้อสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการอนุมานสถิติขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบช่วง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมทั้งการเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการอนุมานเชิงสถิติของผู้เขียนเป็นตัวอย่างประกอบ และการใช้โปรแกรมอาร์ช่วยอธิบายปัญหา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อประกอบการศึกษาและการค้นคว้าเพิ่มเติมได้

ISBN : 978-616-398-236-0

บรรณาธิการ : ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผู้แต่ง : มานัดถุ์ คำกอง
ประเภท : ความน่าจะเป็น; สถิติ
หน้า : 356 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม 2560)