อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 400.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการการให้อาหารสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผสมอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ โดยเฉพาะการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตกลุ่มที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ กรดอินทรีย์ สารให้ความเป็นกรด เอนไซม์ สมุนไพร สารสกัดจากพืช สารเสริมชีวนะ สารส่งเสริมชีวนะ รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารเสริมสุขภาพสัตว์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้

ISBN : 978-616-398-241-4

บรรณาธิการ : วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้แต่ง : วรรณพร ทะพิงค์แก
ประเภท : อาหารสัตว์; การให้อาหารสัตว์
หน้า : 400 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน 2560)