การออกแบบเสื้อผ้า: มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า: มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นพัฒนาการของแฟชั่น มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแฟชั่น ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเสื้อผ้า หลักการออกแบบเสื้อผ้า เป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีเทคนิคขั้นตอนของการวาดหุ่นแบบง่าย ซึ่งผู้เขียนได้ค้นหาวิธิีการวาดจากประสบการณ์ที่ฝึกปฏิบัติทดลองปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะด้านการออกแบบเสื้อผ้าสามารถนำไปศึกษาและฝึกใช้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำข้อค้นพบจากหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย

ISBN : 978-616-398-273-5

บรรณาธิการ : วัฒนะ วัฒนาพันธุ์
ผู้แต่ง : อัจฉรา สโรบล
ประเภท : การออกแบบเครื่องแต่งกาย
หน้า : 138 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ 2561)