สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 250.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   "หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย หรือผู้ใฝ่รู้อื่นๆ นอกจากจะเป็นพื้นความรู้แล้ว ยังพบได้ว่า คำประพันธ์ร้อยกรองไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ และเอกลักษณ์นั้นผูกพันกับธรรมชาติของภาษาไทยอย่างเห็นได้ชัด คำต่างๆ ในหนังสือนี้จึงแสดงถึงภูมิปัญญาจากรากฐานทางภาษาของชาติ และบางคำก็ล่วงไปสู่ความเป็นสากลอย่างน่าสนใจอีกด้วย"

ISBN : 978-616-398-277-3

บรรณาธิการ : เรณู วิชาศิลป์
ผู้แต่ง : สุพรรณ ทองคล้อย
ประเภท : กวีนิพนธ์ไทย: สารานุกรม
หน้า : 132หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม 2561)