วิทยาการข้าวไทย

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 450.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ "ปฏิวัติเขียว" (Green revolution) ตกอยู่แก่ชาวนาที่มีพื้นที่นาที่อุดมด้วยน้ำและธาตุอาหารจากปุ๋ย สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งชาวนาในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีน้ำน้อยไปหรือมากไป ดินไม่ดี สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการลงทุนใช้ปัจจัยการผลิต ต้นข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม วิทยาการที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิวัติเขียวน้อย

ISBN : 978-616-398-278-0

ผู้แต่ง : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
ประเภท : ข้าวไทย; วิวัฒนาการ
หน้า : 290 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม 2561)