ปวดคอและปวดศีรษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ (NECK PAIN AND CERVICOGENIC HEADACHE)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

   ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุม อาการปวดคอที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่หรือไม่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก การรักษาเพียงแค่อาการปวดคอไม่ใช่คำตอบทั้งหมด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ สอดแทรกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางคลินิก

ISBN : 978-616-398-307-7

บรรณาธิการ : รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
ผู้แต่ง : สุรีพร อุทัยคุปต์
หน้า : 200 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน 2561)