การประเมินทางประสาทสัมผัส (SENSORY EVALUATION)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 500.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และความคิดริเริ่มของมนุษย์ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของความรู้สึก และประสบการณ์ในการเลือกหรือแสงหาอาหารและของใช้ตามที่ต้องการ แม้ว่าในอดีตวิธีการของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ตามแต่สัญชาตญาณของมนุษย์เพื่อการเลือกสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ในการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสต่อนวัตกรรมอาหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจึงนับว่ามีบทบาทที่สำคัญ

ISBN : 978-616-398-325-1
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี
ประเภท : การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
หน้า : 570 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2545
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561