การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 350.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว

ISBN : 978-616-398-330-5
บรรณาธิการ : สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ผู้แต่ง : อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
หน้า : 280 หน้า
พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2561