เทคนิคโรคพืช (Plant Pathology Techniques)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 450.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    เทคนิคโรคพืช เป็นตำราที่มีเนื้อหาเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านจุลชีววิทยาและโรคพืช สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติการทางด้านโรคพืชได้เป็น อย่างดี

ISBN : 978-974-672-819-5
ผู้แต่ง : เกวลิน คุณาศักดากุล
จำนวนหน้า : 212 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2556)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด