อนามัยโรงเรียน (School Health) 
พิมพ์ครั้งที่ 1

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 280.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    อนามัยโรงเรียน ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฏิบัติงานในโรงเรียน สาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฏิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ISBN : 978-974-672-837-9
ผู้แต่ง : วราภรณ์ บุญเชียง
จำนวนหน้า : 152 หน้า 

พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 1 (ตุลาคม 2557)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด