สรีรวิทยาพืชไร่
(Physiology of Field Crops)

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 480.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB


สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด

    สรีรวิทยาพืชไร่ เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในการศึกษาในสาขาพืชไร่ เนื่องจากเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตของพืช จนถึงการให้ผลผลิต ซึ่งมีความรู้ในหลายภาคส่วนประกอบกัน ตั้งแต่ในส่วนของสรีรวิทยาภายในหนึ่งเซลล์พืช ไปจนถึง สรีรวิทยาของกลุ่มประชากรพืชไร่ เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาของพืชไร่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้ ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ จึงประกอบไปด้วยเนื้อหาหลายๆส่วนที่จะทำให้ผู้อ่านติดตามกลไกทางสรีรวิทยาของพืชไร่ในหลายระดับอย่างน่าสนใจ

     หนังสือ “สรีรวิทยาพืชไร่” ที่อาจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้เรียบเรียงขึ้นนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาด้านสรีรวิทยา และผู้ที่สนใจที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะพืชไร่เป็นอย่างมาก นับเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยและมีประโยชน์เล่มหนึ่ง คำนิยมโดย ศาสตราจารย์ ดร. จักรี เส้นทอง

ISBN : 978-974-672-867-6
ผู้แต่ง : ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
จำนวนหน้า : 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2557)
ราคา : 480 บาท