แสงแห่งมณีจันทร์ 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน)

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 1200.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    แสงแห่งมณีจันทร์ จุดเด่นของหนังสือ เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังมาสร้างสรรค์ ที่มีการพัฒนาให้เห็นถึงแนวคิดที่มีลักษณะเป็นปัจจุบัน ในหนังสือได้แสดงให้เห็นถึงขบวนการในการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ในเรื่องแนวความคิด รูปแบบในการแสดงออก และขบวนการขั้นตอนในทางเทคนิคของการทำ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาทางศิลปะและทำให้เกิดความน่าสนใจ ในการศึกษาค้นคว้าถึงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา

ISBN : 978-974-672-938-3 (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : อัศวิณีย์ หวานจริง
จำนวนหน้า : 283 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 2 (มกราคม 2558)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด