โรคเบาหวาน:ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
พิมพ์ครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 250.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้มีมติรับโรคเบาหวานว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลก ถึงแม้การให้ความรู้และการป้องกันโรคจะเป็นวิธีการจัดการกับโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวัง วินิจฉัย และติดตามดูแลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคลากรทางการแพทย์ขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ISBN : 978-974-672-953-6
ผู้แต่ง : รัชดา เครสซี่
จำนวนหน้า : 160 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 2 (มีนาคม 2558)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด