รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งที่ 3

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 380.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

      ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์ ถือเป็นความรู้ที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา เพราะสะท้อนให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียะที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตของแต่ละสังคมวัฒนธรรม เมื่อเรามองศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรามองเห็นวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คนแต่ละกลุ่มเหล่า เห็นวิธีคิดและโลกทัศน์ในการมองโลกรอบตัวของพวกเขา ผู้เขียนจึงหวังอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้อันรื่นรมย์จากการมองภาพวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ผ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คำนำผู้เขียนครั้งที่ 3

ISBN : 978-974-672-957-4
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า : 343 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 3 (มีนาคม 2558)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด