สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 580.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    หนังสือ "สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว" ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับไม้ดอกกลุ่มนี้ไว้  2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปที่ควรทราบ ได้แก่ ถิ่นกำเนิดและมูลค่าการผลิต สัณฐานวิทยา การจัดจำแนก วงจรชีวิต การขยายพันธุ์ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โรค และอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา ธาตุอาหารในไม้ดอกประเภทหัว ตอนที่  2 เป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจง ของไม้ดอกประเภทหัว ทั้งไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน และเขตหนาว เช่นปทุมมา และกระเจียว แกลดิโอลัส ว่านสี่ทิศ ทิวลิป และลิลลี่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทางวิชาการนี้ส่วนใหญ่ได้จากผลงานวิจัยที่ผู้เขียนดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัวดังกล่าวได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไม้ดอกกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต ส่วนบทสุดท้ายเป็นบทวิเคราะห์แนวคิดในการพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวของไทย ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ISBN : 978-974-672-973-4
ผู้แต่ง : โสระยา ร่วมรังษี
จำนวนหน้า : 276 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม 2558)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด