การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 
พิมพ์ครั้งที่ 4

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 350.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

สาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น หลักและวิธีการประเมินสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป การบันทึกผลการตรวจร่างกาย และการบันทึกรายงานแบบวิธีแก้ปัญหา การใช้ยาสำหรับพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ตลอดจนการวินิจฉัยแยกโรคตามกลุ่มอาการต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาล และพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ และเป็นแนวทางในการให้การรักษาการพยาบาลโรคเบื้องต้น การให้ยาเบื้องต้น การปฐมพยาบาล การทำหัตถการเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ISBN : 978-974-672-980-2
บรรณาธิการ : วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
จำนวนหน้า : 442 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 4  (มิถุนายน 2558)
จำนวน : 2,000 เล่ม
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด