ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     บทความต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ มุ่งแสดงให้เห็นสภาพชีวิต ทางเลือกความพยายามในการปรับตัว และการต่อสู้ในมิติการเมืองและวัฒนธรรมของคนหลายชนชั้นและหลายชาติพันธุ์ในรัฐไทยและสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมา ภายใต้มุมมองที่ให้ความสำคัญทั้งแก่รัฐและกลุ่มคนในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นับตั้งแต่เรื่องครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การบัญญัติศัพท์ การต่อสู้ในพื้นที่ความทรงจำ อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ความรู้กับอำนาจ วิถีไทยกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไปจนถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

ISBN : 978-974-672-998-7
บรรณาธิการ : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ผู้แต่ง :  สายชล สัตยานุรักษ์
จำนวนหน้า : 316 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน 2558)
ราคา : 300 บาท