สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตหนังสือด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยรับพิมพ์ต้นฉบับที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 47 เรื่อง โดยมีหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสารคดี กล่าวคือ หนังสือ "รูปแบบบ้านเรือน ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์" ประจำปี พ.ศ. 2557 ตามด้วย หนังสือ "พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตรนิกายวัชรยาน" ประจำปี พ.ศ. 2559 และหนังสือ บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

จากรางวัลที่ได้รับ ถือเป็นการพิสูจน์คุณภาพของการจัดทำหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยังคงรักษามาตรฐานการจัดทำคุณภาพหนังสือออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป
 รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย