ตะกร้าสินค้า(0)
สารจากผู้อำนวยการ
สารจากผู้อำนวยการ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา สำนักพิมพ์มหาวิทยาเชียงใหม่ได้ผลิตหนังสือด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยรับพิมพ์ต้นฉบับที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 82 เรื่องและในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่สำนักพิมพ์ฯ จัดพิมพ์หนังสือมากถึง 35 เรื่อง โดยแบ่งเป็นหนังสือภาษาไทย จำนวน 22 เรื่อง และหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 13 เรื่อง นั้น

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดของการผลิตหนังสือในอนาคตซึ่งมีแนวโน้มว่าการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบปกติจะลดน้อยลงตามลำดับ และจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น สำนักพิมพ์ฯ จึงได้มีนโยบายในการจัดพิมพ์หนังสือ/ตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ในรูปแบบ E-book ผ่านบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด และบริษัทบุ๊กค์คาเซ่ จำกัด โดยสามารถสั่งซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์ http://www.ddebook.com และ www.bookcaze.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักพิมพ์ฯ ได้ที่ https://cmupress.cmu.ac.th


ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย