ตะกร้าสินค้า(0)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน (A world-class university committed to social engagement and sustainable development)

พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม

3. บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม