ตะกร้าสินค้า(0)
บุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
โทรศัพท์ : 053-94-3603

ชื่อ-สกุล : นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา (อาม)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3604

ชื่อ-สกุล : นางสาวเทียมจันทร์ ปานพาน (หล้า)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-94-3605