ตะกร้าสินค้า(0)
รายละเอียดประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
1.ประเภท
ประกาศ

2.หัวข้อ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของหนังสือ/ตำรา

3.รายละเอียด

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของหนังสือ/ตำรา

1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกับ หนังสือ/ตำรา ที่ประเมิน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้เชียวชาญได้โดยตรง ต้องต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ในกรณีอาจพิจารณาใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน จากเดิมปกติจะใช้เพียง 2 ท่าน

2. มีตำแหน่งทางวิชาการสูงกว่าตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอ เว้นแต่ผู้เสนอเป็น ศาสตราจารย์ ให้พิจารณาใช้ผู้ประเมินที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์เช่นเดียวกันได้

3. รายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิจะเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.) กรณีไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ จะพิจารณาจากประสบการณ์ด้านวิชาการเป็นหลัก


4.เอกสารแนบประกาศ
(จำนวน 0 ไฟล์)