ตะกร้าสินค้า(0)
รายละเอียดประกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
1.ประเภท
ประกาศ

2.หัวข้อ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบรรณาธิการบริหาร (Executive Editor) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.รายละเอียด

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 252 เป็นต้นมานั้น การบริหารงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการพัฒนาเชิงรุกของสำนักพิมพ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต จึงเห็นสมควรแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร (Executive Editor) ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำพาสำนักพิมพ์ไปสู่เป้าหมายการเติมโตทั้งด้านการตลาดและด้านวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 พศจิกายน พ.ศ. 2563


4.เอกสารแนบประกาศ
(จำนวน 1 ไฟล์)