ตะกร้าสินค้า(0)
รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล
  หนังสือได้รับรางวัล

   รายละเอียดหนังสือ

 
(1) ชื่อหนังสือ
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

(2) ชื่อรางวัล
รางวัลหนังสือดีเด่น (สพฐ.) ประจำปี 2557(รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดี)

(3) หน่วยงานผู้ให้รางวัล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


(4) ผู้แต่ง/ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
 

(5) สาขาวิชาการหนังสือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) รายการหนังสือ

ISBN : 9789746728140
ชื่อหนังสือ : รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งที่ 1


ISBN : 9789746728652
ชื่อหนังสือ : รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งที่ 2


ISBN : 9789746729574
ชื่อหนังสือ : รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งที่ 3

< 1>