นครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN : 9786163982346

ผู้แต่ง : ไพศาล จั่วทอง

จำนวนหน้า : 398

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 10/2560

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 400.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป

    

ประเพณีที่สำคัญที่สุดจัดเป็นประจำที่หอหลวงคือ ประเพณีคาระวะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของบรรดาเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของนครเชียงตุง ซึ่งในขณะที่ฟ้าหม่อมเป็นเจ้าฟ้าหลวงนั้น มีเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งสิ้น 30 กว่าเมือง ได้แก่ เมืองขาก เมืองขอน เมืองตุ๋น เมืองสาด เมืองยาง เมืองเจ็ม เมืองโก เมืองพยาก เมืองท่าเดื่อ เมืองเปียง เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองแฮ่ เมืองขัน เมืองเล็ม พิธีนี้ในภาษาเชียงตุง เรียกว่า พิธีคาระวะ ส่วนในภาษาไทใหญ่เรียกว่า กั่นตอ ในบรรดาเมืองต่างในรัฐฉานนั้นมีเพียงเชียงตุงเมืองเดียวที่ชนพื้นเมืองเป็นชาวไทยขึน นอกนั้นเมืองอื่นๆ ล้วนเป็นไทใหญ่ทั้งสิ้น

(48 เล่ม)

(1 เล่ม)