ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

ISBN : 9786163982360

ผู้แต่ง : มานัดถุ์ คำกอง

จำนวนหน้า : 356

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 10/2560

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 400.00 บาท

    เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นต่อการอนุมานเชิงสถิติ

    

สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษามีข้อสมมุติเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญที่จำเป็นต่อการอนุมานสถิติขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบช่วง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานพร้อมทั้งการเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการอนุมานเชิงสถิติของผู้เขียนเป็นตัวอย่างประกอบ และการใช้โปรแกรมอาร์ช่วยอธิบายปัญหา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการศึกษาและการค้นคว้าเพิ่มเติมได้

(26 เล่ม)