วิทยาการข้าวไทย

ISBN : 9786163982780

ผู้แต่ง : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

จำนวนหน้า : 290

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 03/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 450.00 บาท

    เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป

    

การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ “ปฏิวัติเขียว”(Green revolution) ตกอยู่แก่ชาวนาที่มีพื้นที่นาที่อุดมด้วยน้ำและธาตุอาหารจากปุ๋ย สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งชาวนาในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีน้ำน้อยไปหรือมากไป ดินไม่ดี สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการลงทุนใช้ปัจจัยการผลิต ต้นข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม วิทยาการที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิวัติเขียวน้อย

(1 ไฟล์)


เกริ่นวิทยาการข้าวไทย

เกริ่นวิทยาการข้าวไทย

ดาวน์โหลด


< 1> 

(25 เล่ม)

(1 เล่ม)