คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN : 9786163983107

ผู้แต่ง : รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

จำนวนหน้า : 278

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 06/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 450.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

ปัจจุบันในยุคสมัยของโลหสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสถิติ คณิตศาสตร์ และซอฟต์แวร์ และ ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

(25 เล่ม)

(1 เล่ม)