จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ISBN : 9786163983213

ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์

จำนวนหน้า : 240

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 06/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 480.00 บาท

    นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ปฐพีวิทยา โรคพืช และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจงานวิจัยด้านจุลชีววิทยา

    

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุกขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเชลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต วิธีการทางจุลชีววิทยา การควบคุมการเจริญของจุลินทีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะาำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป

(25 เล่ม)