การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

ISBN : 9786163983398

ผู้แต่ง : พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

จำนวนหน้า : 294

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 07/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 350.00 บาท

    นิสิตนักศึกษาและอาจารย์

    

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดพร้อมตัวอย่าง นอกจากนี้ มีการอธิบายรายละเอียดของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการสัมผัสและการตอบสนอง โดยยกตัวอย่างพร้อมกับการแปลความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติทั่วๆ ไป

(26 เล่ม)