นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม

ISBN : 9786163983435

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ วิทยาภัค

จำนวนหน้า : 230

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 08/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 550.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักวิชาการ

    

ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุกแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยามนุษย์เป็นสาขาวิชาเฉพาะของนิเวศวิทยาทั่วไป เช่นเดียวกับ สาขาวิชานิเวศวิทยาพืช นิเวศวิทยาสัตว์ โดยอยู่บนหลักการที่ว่ามนุษย์เป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองทางสังคมศาสตร์ ประชากรมนุษย์ต่างไปจากประชากรสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กล่าวคือ มีการอยู่รวมกันเป็นชุมชน มีการจัดการและจัดระเบียบความสัมพันธ์ และ มีพัฒนาการต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มักมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้สัตว์บางประเภทจะมีชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้มีการจัดการความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนเหมือนชุมชนมนุษย์ ดังนั้นการนิยามความหมายของนิเวศวิทยามนุษย์ในที่นี้ จึงวางอยู่บนพื้นฐานความคิดทางด้านสังคมศาสตร์มากกว่าทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา มนุษย์จึงเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ และมานุษยวิทยาในทัศนะของนักวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าว

(48 เล่ม)