อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย

ISBN : 9786163983459

ผู้แต่ง : ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

จำนวนหน้า : 300

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 08/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 250.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักวิชาการ

    

การก่อร่างสร้างตัวเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ของสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่เพียงได้สร้างภูมิกายาชนิดใหม่ขึ้นเพื่อบงบอกถึงความเป็นชาติ ที่ผูกโยงกับดินแดนผ่านเทคโนโลยีแผนที่เท่านั้น หากแต่ยังได้สร้าง “อัตลักษณ์ เอกสาร” ให้กับประชากร เพื่อนิยามปริมณฑลของความเป็นผลเมืองเสียใหม่ผ่านวัตถุประดิษฐ์ในการระบุตัวตน และเช่นเดียวกับแผนที่ วัตถุเอกสารและการบันทึกราชการได้ช่วยทำให้รัฐไทยสามารถแปลงมโนทัศน์อันเป็นนามธรรมว่าด้วยชาติและพลเมือง ให้กลายเป็นตัวตนรูปธรรมที่จับต้องได้และดังนั้น จึงสามารถแยกความเป็นพลเมืองกับความเป็นอื่นออกจากกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

(48 เล่ม)