Ebook - โรคตับจากยา

ISBN : 9786163983732

ผู้แต่ง : ปาจรีย์ ศรีอุทธา

จำนวนหน้า : 132

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 11/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 315.00 บาท

    นักศึกษา นักชีวเคมี และนักวิจัยทั่วไป

    

(26 เล่ม)