E-book สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

ISBN : 9786163983855

ผู้แต่ง : เกศินี เกตุพยัคฆ์

จำนวนหน้า : 308

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 01/2562

ประเภท : ตำรา

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 488.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นหากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและความท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์ให้สัตว์มีสุขภาพดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก

(29 เล่ม)