ภาษาสันสกฤตสำหรับบุคคลทั่วไป

ISBN : 9786163984098

ผู้แต่ง : ระวี จันทร์ส่อง

จำนวนหน้า : 282

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 07/2562

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 250.00 บาท

    ผู้ที่สนใจใน ภาษาสันสกฤตและ นิสิต นักศึกษา

    

    หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น
    ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไป 
คงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการและตัวอย่างประกอบ และยังมีแบบทดสอบท้ายตอนเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย
    เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง
 

(54 เล่ม)

(1 เล่ม)