แนวทางการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทาง สัตวแพทย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือ