การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2