การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)